Nyttig informasjon om Radon!

Radon ble oppdaget i 1898 og isolert i 1908 av William Ramsay og Robert Whytlaw-Grey.


Kjemisk symbol Rn - atomnummer 86 -Atommassen(U) er 222.Den gang var man ikke klar over hvilken påvirkning den radioaktive radongassen hadde på mennesket.

Radon er en radioaktiv gass


som finnes i naturlige forekomster i jordluft og berggrunn,bla annet granitt og alunskifer,og dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer (uran og Thorium) i mineraler i berggrunnen.
Radon finnes overalt på kloden og noen land har høyere forekomster enn andre, norge er et av disse land med høyest forekomst av radon og varierer etter geografiske områder. Det flest ikke er klar over er at radon er en stor årsak til lungekreft nest etter røyking og at flere tusen mennesker på verdensbasis dør hvert år som følge av innånding av radongass. Radon er en edelgass som er tyngre enn luft og har 8 elektroner i sitt ytterste skall, i likhet med de andre edelgassene er radon svært lite reaktiv og den reagerer kun med fluor som er et annet grunnstoff med atomnummer 9.
Ved standard trykk og temperatur er radon luktfri fargeløs og smaksløs. Radon er diamagnetisk og det betyr at den frastøtes av et ekstremt magnetfelt.
Radon har en vekt på 9.73 kg/M3 og er den tyngste gassen av grunnstoffene og den eneste som er radioaktiv.

Radon

er den sjeldneste gassen i atmosfæren og radon isotopene er ustabile og dermed radioaktive og giftige for mennesket.Radon er fisjonsprodukter av Uran-Radium og thorium og består av 5 isotoper. Radon brukes også til strålebehandling av kreft. Et av leddene i uranserien er nettop edelgassen radon,denne gass lekker ut av alle uranholdelige mineraler,berggrunn og løsmasser.Uran finnes i nærmest alle mineraler og er opphavet til dannelsen av radon.Radon har en halveringstid på ca 4 dager, dvs den tid det tar før antallet radioaktive nuklider (atomkjerner av en bestemt sort) reduseres til det halve av mengden radioaktivitet.


Problemer

oppstår når radon siver inn i boliger og hus fra berggrunn og vi får høye oppkonsentrasjoner i inneluften som vi ikke er klar over og inhalerer.Radon har liten evne til og feste seg til faste stoffer, og unnslipper lett de fleste materialer og frigjøres til luften vi puster inn.Radon nedbrytes kontinuerlig til datterprodukter som kalles radondøtre, disse kan feste seg til lungene og gi stråledoser.Med de konsentrasjoner vi har i Norge kan radon i inneluft være en vesentlig årsak til anslagsvis 14% av alle lungekrefttilfeller i befolkningen, dvs ca 300 tilfeller pr år.I 60% av disse lungekrefttilfeller som skyldes radon har verdiene vært under 200Bq/3.Mengden av radon varierer etter geografiske områder og byggemetoder, det er derfor viktig og foreta sikre målinger, og evt ved forhøyede verdier foreta et tiltak for fjerning av gassene før de akkumuleres i inneluften og som på lengre sikt kan føre til helseskader. Vi er behjelpelig med målinger,og utførelse av riktige tiltak som går ut på riktig ventilering og lufting, samt montering av radonfjerningsanlegg/radonsug fra grunnen.

Tiltak skal og rettes direkte mot den spesifikke kilden.